kolektiv Knedlík
galerie Nika
Kolektiv Knedlík je iniciativou, která na UMPRUM funguje jako přenosné místo k setkávání. Zabývají se tématy jako je udržitelnost, kolektivita, nerůst a instalace v Galerii NIKA je prvním výstavním projektem kolektivu. Do vitríny skupina umístila závěs - připomínající ten, který známe z příbytků našich prarodičů, ale je vyroben z drobných předmětů, malých, ručně sesbíraných talismanů, které autorky společnou rukodělnou činností spřadly. Každá po určitou dobu sbírala jednotlivé části tohoto díla - někdy se jedná o předměty nalezené na ulici během cesty do práce, jindy drobnosti nalezené u moře při cestách.
Nedílnou součástí práce je i čas, který autorky společně strávily během vytváření Závěsu. Je to vymezená doba, kterou věnovaly samy sobě, přemýšlením nad vlastní prací a dalšími možnostmi toho, kam se činnost kolektivu bude ubírat. Závěs je tedy protkaný i touto nehmotnou, ale ne méně důležitou, hodnotou. Autorky totiž k udržitelnosti nepřistupují pouze z hlediska materiálů, ale také jako k udržitelnosti času, dovolují si zastavit a respektovat své aktuální vlastní potřeby. Závěs je zároveň objektem, který zakrývá prostor za ním a vy jste tak vyzváni k rozklíčování různých vrstev instalace.
Více o kolektivu k přečtení na UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/knedlik-v-galerii-nika/

English
Knedlík collective
Nika gallery
The Knedlík Collective is an initiative that functions as a portable meeting place at UMPRUM. They deal with themes such as sustainability, collectivity, and non-growth, and the installation at NIKA Gallery is the collective's first exhibition project. In the showcase, the group has placed a curtain - reminiscent of the one we know from our grandparents' dwellings, but made of small objects, small, hand-picked talismans that the artists have spun together through their handicraft activities. Over a period of time, each of them has collected individual parts of this work - sometimes these are objects found on the street on the way to work, sometimes small items found by the sea during their travels.

An integral part of the work is the time the artists spent together while creating The Hinge. It is a defined period of time that they have dedicated to themselves, thinking about their own work and other possibilities of where the collective's work will go. The Hinge is therefore also imbued with this intangible, but no less important, value. For the artists approach sustainability not only in terms of materials, but also as a sustainability of time, allowing themselves to stop and respect their own current needs. The curtain is also an object that conceals the space behind it and you are thus invited to unravel the different layers of the installation.

Read more about the collective at UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/knedlik-v-galerii-nika/

foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
Back to Top