https://www.instagram.com/barborazentelova/
Jan Kepler Gymnasium, Parléřova 2/118, 169 00 Prague 6
UMPRUM Studio of Photography 2
English language B2
German A1
Czech
kurzy:
skautský čekatelský kurz ČK Klapka
skautský vůdcovský kurz Ventus
zdravotnický kurz první pomoci pro zotavovací akce od Červeného kříže

dobrovolná praxe:
vedení skautského oddílu po tři roky, organizace akcí, včetně tří týdenního tábora a jeho administrativy,
pomoc uprchlíkům na srbsko-chorvatských hranicích 2015, práce s dětmi i dospělými
práce s dětmi z dětského domova s dětmi s kriminální historii, příprava programů, komunikace, výuka
práce s nevidomými pro organizaci Rozhledna
dobolnická práce na festivalu LFŠ Uherské Hradiště
fotografování práce v ateliéru značky Metráž

praxe:
editorial pro designový obchod Backyard, designovou značku Cultivar, WOODOM, Dot and Stripe, 
fotodokumentace Circus la Putyka, Cirqueon, představení katedry pantomimi HAMU i představení DAMU,
fotografie architektury pro NILA store, architektonické ateliéry i soukromníky 
fotografie pro americký seriál Hunters
dlouhodobá spolupráce s organizací Paměť národa, Bieno a.s.  a dalšími
asistování u fotografování pro komerční subjekty
cover k podcastu Vysílač https://www.vysilac.online/galerie-coveru

výstavy: 
online prodejní ZINE festival vrámci divadla X10 2020
Holešovická tržnice- prezentace klauzurních prací 2020
skupinová výstava Studio Alta s ateliérem architektury 2020
Pokoje 2023 cena poroty Courses:
Scout waiting course ČK Klapka
Ventus Scout Leadership Course
Medical first aid course for recovery actions from the Red Cross
Volunteer experience:
Scout troop leadership for three years, event organization, including three weeks of camp and its administration,
helping refugees on the Serbian-Croatian border in 2015, working with children and adults
working with children from an orphanage with criminal history, preparing programs, communication, teaching
work with the blind for the Rozhledna organization
volunteer work at the festival LFŠ Uherské Hradiště
photography work in the studio of the Metráž brand
practice:
editorial for design shop Backyard, design brand Cultivar, WOODOM, Dot and Stripe, 
photodocumentation of Circus la Putyka, Cirqueon, performances of the HAMU pantomime department and DAMU performances,
architectural photography for NILA store, architectural studios and private clients 
photography for the American series Hunters
long-term cooperation with the Memory of the Nation, Bieno a.s. and others
portraits for Hobulet magazine https://www.praha7.cz/metro-jako-prostor-pro-soucasne-umeni/
assisting in photography for commercial entities
cover for the podcast Transmitter https://www.vysilac.online/galerie-coveru

Exhibitions: 
group exhibition at GASK gallery titled 80'sFreedom 2019
online sales ZINE festival within the theatre X10 2020
Holešovice Market Hall- presentation of thesis 2020
groups
group exhibition Berlin, Haus der Statitik 2020
Group exhibition Studio Alta with the Architecture Studio 2020
group exhibition Black Love 2021
Czech Centre in Munich 2021
Phantoms exhibition in collaboration with Frantiska Iblova, House of Joy, as part of the Pozor umění 2021 programme 
Vitra installation at Designblok (main prize) 2021
exhibition 𝗾𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗽𝗿𝗼 in collaboration with Adéla Vavříková at Nika gallery 2022
group exhibition at J&T bank 2022
Milan Design Week 2022
exhibition Hinge with Knedlík collective in Nika gallery 2023
Rooms 2023 jury prize

Back to Top