spolupráce Maria Khositashvili
HRA-NICE je projekt, který smazal hranici mezi architekturou a fotografii. Mezioborová spolupráce je upozorněním na téma hranice, jako něčeho nežádoucího i potřebného. Přemýšlely jsme o tom, že ačkoliv bydlíme v době, kdy hranice států jsou často již neviditelné, je stále velmi důležité na hranice nezapomínat. Hranice jsou, ať chceme nebo nechceme, i součástí našeho každodenního života. Výsledkem naší práce je soubor menších projektů, které hravou formou vedou diváka k zamyšení nad tématem z nevšedních úhlů pohledů.
english
cooperation Maria Khositashvili
About the project: https://www.youtube.com/watch?v=HLHCGXAQs3c
HRA-NICE is a project that blurs the boundary between architecture and photography. The interdisciplinary collaboration draws attention to the theme of the border as something both unwanted and needed. We thought about the fact that although we live in a time when national borders are often no longer visible, it is still very important not to forget borders. Borders are, whether we want them or not, part of our everyday life. The result of our work is a set of smaller projects that playfully lead the viewer to think about the topic from unusual perspectives.

Linie hranic
Příroda se mění od severu k jihu, nezná však hranic. Člověk si vytvořil hranice, kte ré ctí a podle kterých se chová. Správa silnic se často odvíjí od státního rozpočtu a  celkové tendence vlády a menších orgánů. Strom roste bez ohledů na to, kde prochází  hraniční čára, na krajině je tak změna nepozorovatelná.
Boundary lines
Nature changes from north to south, but knows no boundaries. Man has created boundaries that he respects and acts according to. The management of roads often depends on the national budget and the overall tendency of the government and smaller authorities. A tree grows without regard to where the boundary line passes, so change is imperceptible on the landscape.


Hra-na
Prací je interakce s materiálem, který je křehký a jeho rozpad tvoří jasné hranice.  Rozbíjení uvolňuje napětí. Některá keramika puká už v žáru pece, jiná až následkem pů sobení člověka. Nenadarmo se také říká: “tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až  se ucho utrhne”.  
Učíme se pomíjivosti a odnaučujeme se vztahu k předmětu jako takovému. Při svatebních  obřadech je rituál rozbíjení talíře přípravou na změny, které na novomanžele čekají.  Podle filozofie Feng Šuej jsou střepy nosiči negativní energie. 
Hranice jsou důsledkem i příčinou pnutí mezi národy a přímo souvisí se vznikem válečných konfliktů.
Playing-at

Work is an interaction with material that is fragile and its decay creates clear boundaries.  The breaking releases tension. Some ceramics crack in the heat of the kiln, others only as a result of human intervention. It is also not for nothing that it is said: 'one walks so long with a pitcher of water that one's ear breaks off'.  
We learn transience and unlearn our relationship to the object as such. In wedding ceremonies, the ritual of breaking the plate is a preparation for the changes that await the newlyweds.  According to Feng Shui philosophy, shards are carriers of negative energy. 
Boundaries are both the result and cause of tensions between nations and are directly related to the emergence of warfare.

Totem
Totem je symbol celku a totožnosti kmenové skupiny. Nejčastěji to bývá živočich nebo  rostlina, jsou však popsány i totemy „mlha“ nebo „skála“.  
Náš totem pochází z Českých Velenic a je symbolem pro pohraniční život. České Veleni ce jsou městem mnoha kultur, které přitáhla většinou právě přítomnost hranic. Totem je  tvořen z objevených materiálů a je symbolem pro pospolitost. Pro jednotlivé prvky je  možný různý výklad, a každý předmět je ovlivněn hraniční linií.
Totem
A totem is a symbol of the wholeness and identity of a tribal group. Most often it is an animal or a plant, but totems such as "fog" or "rock" have also been described.  
Our totem comes from Ceske Velenice and is a symbol for border life. Ceske Velenice is a city of many cultures, mostly attracted by the presence of the border. The totem is made of discovered materials and is a symbol for togetherness. Different interpretations are possible for each element, and each object is influenced by the border line.
​​​​​​​
kost 
pomíjivost 
kůra 
ochranná slupka, bariéra 
peří 
svoboda překročení 
svízel přítula 
hranic se nezbavíme 
choroš
okrajová záležitost  
říční kámen 
obroušený potokem 
policejní páska 
zákaz vstupu 
best friends forever
družba 
přeslička 
společná historie 
zátka
otevření
bone- ephemerality, bark- protective skin, barrier, feathers -freedom of overstepping, the grip of the shelter -we can't get rid of the boundaries, choroš- marginal matter ,  river stone- worn by the stream, police tape-  no trespassing, best friends forever- company,  horsetail- shared history, plug- open
Pohled do zahraničí
Pohlednice je hmatatelným dokladem o zásahu do zahraničí bez fyzického překročení hra nic.
View abroad
A postcard is a tangible proof of an intervention abroad without physically crossing the game. 

Osobní příběh
Personal story

výstava studio ALTA
exhibition studio ALTA
https://www.facebook.com/events/740733186768279


Back to Top